4 Ιουν 2010Οι εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα από1 Ιουνίου μέχρι 21 Ιουνίου.Για την εγγραφή στην Α' τάξη απαιτούνται:1.Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας που να φανερώνει την εγγραφή του μαθητή στα οικεία Μητρώα ή Δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν από την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Τονίζουμε ότι η αναζήτηση από το Δ/ντή μέσω των Δημοτολογίων των Δήμων (και όχι από τα Κ.Ε.Π.) είναι αυτεπάγγελτη και ότι πρέπει να τροποποιηθούν τα σχετικά έντυπα με τα οποία δε θα ζητείται από τους γονείς η προσκόμιση του ανωτέρω δικαιολογητικού.2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.3. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης (ένθετο έντυπο στο Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού).4. Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης.5. Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης .6. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.Για φέτος εγγράφονται τα παιδιά που γεννήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2004.Για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο απαιτούνται :1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας που να φανερώνει την εγγραφή του νηπίου στα οικεία Μητρώα ή Δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν από την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Τονίζουμε ότι η αναζήτηση από τον/την Προϊστάμενο/η μέσω των Δημοτολογίων των Δήμων (και όχι από τα Κ.Ε.Π.) είναι αυτεπάγγελτη και ότι πρέπει να τροποποιηθούν τα σχετικά έντυπα με τα οποία δε θα ζητείται από τους γονείς η προσκόμιση του ανωτέρω δικαιολογητικού.Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης.2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.3. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης (Βεβαίωση οδοντιάτρου και όχι το ένθετο έντυπο του Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού ).4. Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης5. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του / της Προϊσταμένου / νης του νηπιαγωγείου , από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.6. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.Για φέτος εγγράφονται τα νήπια που γεννήθηκαν το 2005 (υποχρεωτική φοίτηση) και το 2006 (τα προνήπια).Τα ίδια δικαιολογητικά (μεταφρασμένα) απαιτούνται για την εγγραφή των αλλοδαπών μαθητών.Διευκρινίζουμε και υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα :α. Τα Πιστοποιητικά Καρδιολογικής, Οφθαλμολογικής και Οδοντολογικής Εξέτασης πρέπει να δίνονται από γιατρό αντίστοιχης ειδικότητας.β. Τα πιστοποιητικά υγείας που ζητούνται μπορούν να γίνονται δεκτά από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου ούτως ώστε να διευκολύνονται χρονικά και οι γονείς και οι γιατροί για την έκδοσή τους.γ. Επίσης με την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη υπενθυμίζουμε ότι , για λόγους πρακτικούς , καλό είναι να δίνεται και το Ατομικό Δελτίο Υγείας στο γονέα ο οποίος οφείλει να το καταθέσει στο Διευθυντή της σχολικής μονάδας με την έναρξη του σχολικού έτους. (Περισσότερες πληροφορίες για το Ατομικό Δελτίο Υγείας μπορείτε να αντλήσετε από το http://survey.sch.gr/?m=4 (Συστήματα καταγραφής Α/θμιας και Β/θμιας > Επιλογές > Συνοδευτικό υλικό > Ατομικά Δελτία Υγείας .δ. Να τηρηθεί η αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών γέννησης από τους Δ/ντές ή Προϊσταμένους μέσω των Δημοτολογίων των Δήμων και να μην ανατίθεται στους γονείς αυτή η διαδικασία.ε. Να κρατιούνται από κάθε σχολική μονάδα στοιχεία (αριθμός δικαιολογητικών) αυτεπάγγελτης αναζήτησης (πιστοποιητικών γέννησης), έτσι ώστε να είναι εύκολη η υποβολή τους, όταν ζητούνται από τη Διεύθυνσή μας κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε ημερολογιακού έτους.στ. Σύμφωνα με σχετική διάταξη που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, για το σχολικό έτος 2010-2011 οι μαθητές εγγράφονται στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, χωρίς να απαιτείται ως δικαιολογητικό εγγραφής η Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου. Προκειμένου όμως, το Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. να προβεί στην καταμέτρηση των μαθητών που δεν φοίτησαν σε Νηπιαγωγεία (Δημόσια ή Ιδιωτικά), οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων θα χορηγούν βεβαίωση φοίτησης στα νήπια που αποφοιτούν από Δημόσια ή Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία που διαθέτουν άδεια ίδρυσης από το Υπ. Παιδείας και άδεια λειτουργίας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 του Π.Δ. 200/98 (Υπόδειγμα 2ο). Η καταμέτρηση των μαθητών που διαθέτουν ή όχι βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο θα γίνει από τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων.ζ. Επιπλέον, σύμφωνα με τη με αρ.πρωτ. 91109/Γ2/10-7-2008 εγκύκλιο του Υπ.Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν στα σχολεία με ληξιαρχική πράξη γέννησης.η. Στα έντυπα και στους Τίτλους που χορηγούνται από τα Σχολεία Π.Ε. θα αναγράφεται το νέο λογότυπο του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., όπως σας έχει κοινοποιηθεί από τις προϊστάμενες αρχές.Πηγή: www.esos.gr 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας άρεσε;
Σχολιάστε το!