16 Απρ 2011

Σκοπός και περιεχόμενο του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
Σκοπός του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου είναι η αναβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευσης, η ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών ηλικίας 4-6 ετών στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η ολοκληρωμένη προετοιμασία των νηπίων για το Δημοτικό Σχολείο, η ενίσχυση του ρόλου της κρατικής μέριμνας με στόχο τη μείωση των μορφωτικών και κοινωνικών διακρίσεων και την εξυπηρέτηση των εργαζόμενων γονέων.
Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσα στα πλαίσια των οργανωμένων και αυθόρμητων δραστηριοτήτων, όπως αυτές ορίζονται από τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, τα οποία βοηθούν τα νήπια να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά στο πλαίσιο του ενιαίου σχεδιασμού της εκπαίδευσης.

Παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων
Η καλή λειτουργία του Προγράμματος του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου αποτελεί καθήκον της Εκπαιδευτικής Κοινότητας και αφορά όλα τα στελέχη της Εκπαίδευσης αλλά και τους ίδιους του εκπαιδευτικούς.
Το έργο των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Περιφερειακών Διευθυντών Π.Ε. και Δ.Ε., Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων Π.Ε., Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων) είναι σημαντικό καθ' ότι έχουν τη γενική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων της περιοχής ευθύνης τους.

Θέματα λειτουργίας-Εγγραφές νηπίων
Στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο φοιτούν νήπια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου που έχουν τη νόμιμη ηλικία και επιθυμούν να φοιτήσουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, μετά από αίτηση-εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους γονείς. Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις είναι δυνατό να γίνονται δεκτά και παιδιά όμορης περιφέρειας, με την έγκριση του Δ/ντή ή Προϊσταμένου Εκπαίδευσης Π.Ε.
Για το σκοπό αυτό η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου δέχεται όλες τις αιτήσεις των γονέων για φοίτηση νηπίων στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Στη συνέχεια και σε περίπτωση υπεράριθμου τμήματος το αναφέρει και συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο της, ώστε να βρεθούν θέσεις για όλα τα νήπια που επιθυμούν να φοιτήσουν στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Π.Ε., επιλαμβάνεται των περιπτώσεων υπεράριθμων νηπίων με στόχο την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων φοίτησης νηπίων στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο. Στις περιπτώσεις αυτές οι γονείς θα εξηπηρετούνται με τη διευκόλυνση φοίτησης ορισμένων παιδιών σε όμορο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο. 
Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων εξετάζεται σε επίπεδο περιοχής και λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να εξασφαλίζεται η φοίτηση όλων των νηπίων σε αυτά.

Σε ένα Ολοήμερο Νηπιαγωγείο μπορεί να παρέχεται:

  • Ολοήμερο Πρόγραμμα σε όλα τα τμήματα
  • Σε ένα Ολοήμερο Πρόγραμμα και σε άλλο τμήμα Κλασικό Πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση επισημαίνεται ότι τα τμήματα ως προς το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα λειτουργούν ανεξάρτητα και τα παιδιά που φοιτούν είτε στο Κλασικό είτε στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δημιουργούν αμιγή τμήματα, παρακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα στο σύνολο του και αποχωρούν με τη λήξη του κάθε προγράμματος και σε καμία περίπτωση νωρίτερα.
  • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (μη λειτουργία του Κλασικού Νηπιαγωγείου στην περιοχή, μικρός αριθμός μαθητών ή άλλες περιπτώσεις) με κοινή πρόταση του Σχολικού Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής και του Διευθυντή Εκπαίδευσης μπορεί στο ολοήμερο τμήμα να φοιτούν και νήπια που δεν έχουν εγγραφεί στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Μετά τη λήξη του Πρωινού Προγράμματος παραμένουν στο Νηπιαγωγείο τα νήπια-προνήπια που έχουν εγγραφεί στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.


Λειτουργία Ολοήμερου Νηπιαγωγείου


 Ο διδακτικός χρόνος που καλύπτει η 1η νηπιαγωγός ορίζεται από τις 8:00 έως τις 12:00, ενώ της 2ης νηπιαγωγού από τις 11:45 έως τις 15:45. 

Λειτουργία Ολοήμερου Νηπιαγωγείου με Πρωινή-Προαιρετική ζώνη


Η προσέλευση των νηπίων στην Πρωινή Ζώνη ολοκληρώνεται στις 7:30. Ο διδακτικός χρόνος που καλύπτει η 1η νηπιαγωγός ορίζεται από τις 7:00 έως τις 11:30, ενώ της 2η νηπιαγωγού από τις 11:15 έως τις 15:45. 
Για τη λειτουργία της Πρωινής-Προαιρετικής ζώνης στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 5 νηπίων πρώτης νηπιακής ηλικίας λαμβανομένου πάντοτε υπόψη και του κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού.
Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος ορίζεται από τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Οι δραστηριότητες που αφορούν στην ανάπτυξη της θεματικής προσέγγισης προέρχονται από τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Έκφρασης και Δημιουργίας και Πληροφορικής.
Η επιτυχία του Προγράμματος στηρίζεται στην καθημερινή συνεργασία των δύο νηπιαγωγών του τμήματος και στην ενιαία γραμμή δράσης τους. Το Ημερήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι ενιαίο και προγραμματίζεται από κοινού από τις δύο νηπιαγωγούς του τμήματος. Οι δραστηριότητες του Προγράμματος, αυθόρμητες και οργανωμένες, πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια παραμονής των παιδιών στο Νηπιαγωγείο, ώστε οι απογευματινές δραστηριότητες να αποτελούν συνέχεια και εξέλιξη των πρωινών δραστηριοτήτων ή και μπορεί να έχουν συνέχεια και συνάφεια από την μια ημέρα στην άλλη. Η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών είναι απαραίτητη για την υλοποίηση όσων ορίζονται από τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών του Νηπιαγωγείου.

Γεύμα-Ξεκούραση-Χαλάρωση
Στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο προβλέπεται χρόνος για το γεύμα των παιδιών, που ετοιμάζουν οι γονείς από το σπίτι. Η ώρα του γεύματος δεν καλύπτει μόνο βιολογικές ανάγκες, αλλά έχει και παιδαγωγική αξία επειδή διευρύνει το πεδίο εμπειριών και γνώσεων των παιδιών, του δίνει την ευκαιρία να κατακτήσουν δεξιότητες, να αναπτύξουν την αυτονομία τους, να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν και να μάθουν να αυτοεξυπηρετούνται.
Θεωρείται απαραίτητο να έχουν τα παιδιά πρόγευμα και κανονικό γεύμα που θα ετοιμάζεται από το σπίτι. Η νηπιαγωγός κατά τη διάρκεια του γεύματος αξιοποιεί τις καθημερινές εμπειρίες και τα διαφορετικά βιώματα των νηπίων και τις μετατρέπει σε θετικές πηγές μάθησης. Πρωταρχικός στόχος είναι τα νήπια σε συνεργασία με τη νηπιαγωγό να τακτοποιούν και να διατηρούν καθαρό το χώρο του γεύματος, τηρώντας όλους τους βασικούς κανόνες υγιεινής (πχ χρησιμοποίηση τραπεζομάντηλων και ατομικής πετσέτας, σχολαστική καθαριότητα), ώστε η αίθουσα να είναι έτοιμη προ και μετά του γεύματος σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλος χώρος σίτισης. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στον προγραμματισμό και στην οργάνωση της διαδικασίας του γεύματος.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα προβλέπεται επίσης χρόνος για την ξεκούραση των νηπίων μετά το γεύμα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Οι νηπιαγωγοί δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες ξεκούρασης και χαλάρωσης, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο τον οποίο ονομάζουν "γωνιά ξεκούρασης". Η γωνιά ξεκούρασης δημιουργείται σε κατάλληλο σημείο της αίθουσας και αποτελεί ένα χώρο ευχάριστο και οικείο, στον οποίο τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια και ζεστασιά.
Παράλληλα με τη "γωνιά ξεκούρασης", κατά την ώρα της ανάπαυσης, μπορεί να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά η γωνιά της βιβλιοθήκης, ακόμη και το κουκλόσπιτο, για την περίπτωση που κάποια παιδιά έχουν ανάγκη από περισσότερη ησυχία ή απομόνωση.
Η ώρα της χαλάρωσης και της ξεκούρασης έχει παιδαγωγική αξία, καθώς τα παιδιά εσωτερικεύουν κανόνες της κοινωνικής ζωής, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται τις ανάγκες των άλλων, μαθαίνουν να αυτοπειθαρχούν και να αναπτύσσουν αισθήματα προσφοράς και αλληλεγγύης.

Εκπαιδευτικό προσωπικό
Κάθε τμήμα Ολοήμερου Προγράμματος στελεχώνεται από δύο νηπιαγωγούς για την εφαρμογή του Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Οι νηπιαγωγοί που αναλαμβάνουν το Ολοήμερο Πρόγραμμα ακολουθούν εναλλασσόμενο ωράριο, η δε συχνότητα εναλλαγής στο ωράριο για παιδαγωγικούς λόγους, δεν μπορεί να είναι μικρότερη της μιας εβδομάδας ούτε μεγαλύτερη του ενός μηνός.

Συνεργασία με τους γονείς
Με ευθύνη των Προϊσταμένων του Νηπιαγωγείου προτείνεται η ανά τρίμηνο ενημέρωση των γονέων για το πρόγραμμα και τους στόχους του Ολοήμερου με την πραγματοποίηση σχετικών συγκεντρώσεων, για τις οποίες μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή των Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής, των Διευθυντών και των Προϊσταμένων των Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πηγή: www.fa3.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας άρεσε;
Σχολιάστε το!